1. Home
  2.  » Algemene voorwaarden

Algemene (verkoops)voorwaarden

 

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Fabio Vinago en de klant of de opdrachtgever. Door de plaatsing van een bestelling erkent de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fabio Vinago en deze te aanvaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend indien deze tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de opdrachtgever.


2. Offertes, contracten, bestellingen

Alle aanbiedingen en offertes van Fabio Vinago naar de klant toe zijn vrijblijvend. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor andere en toekomstige opdrachten. Offertes zijn bindend wanneer de opdrachtgever zijn/haar goedkeuring geeft per e-mail, een andere indirecte vorm van communicatie (sms, Whatsapp, email of andere vormen waarmee kan angetoond worden dat de klant/opdrachtgever zijn of haar goedkeuring verleent) of deze ondertekend met vermelding van datum, handtekening en gevolgd door gelezen en goedgekeurd. Deze bindende offerte vervangt alle eerder en/of mondelinge akkoorden en dient als een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Fabio Vinago wordt bevestigd en daartegen binnen de 7 werkdagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van de opdracht gelden. Mondelinge afspraken en bindingen binden Fabio Vinago enkel als deze schriftelijk zijn bevestigd.


3. Levering, diensten en correcties

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing gegeven en bindt Fabio Vinago niet. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, prijsvermindering of het ontbinden van de bindende offerte. Bij laattijdige levering door de opdrachtgever van teksten, tekeningen, clichés of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de klant aan Fabio Vinago afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft Fabio Vinago het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen (grafisch ontwerp), alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk. Verpakkingskosten en verzendingskosten vallen ten laste van de klant. Wenst de opdrachtgever een andere soort regeling mbt verzending van de goederen, dan vallen deze kosten ten laste van de klant. De goederen reizen steeds onder de verantwoordelijkheid en de risico van de klant. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade, ontbreken of verliezen van goederen. Bij de bindende offerte gelden 2 correctierondes. Elke overige aanpassing en/of correctie daarbuiten die niet schriftelijk is overeengekomen valt ten laste van de klant en dient vergoed te worden door de klant aan Fabio Vinago.


4. Facturatie en betaling

Fabio Vinago behoudt het recht om een voorschot van 50% aan te rekenen op de totaalprijs van de werkzaamheden. Alle facturen dienen uiterlijk 14 dagen na facturatiedatum voldaan te worden op volgende gegevens:

FABIO VINAGO
IBAN: BE27 7340 5577 1773
BIC: KREDEBB
MEDEDELING: naam en factuurnummer

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 3 dagen na de zending van een aanmaning (schriftelijk op per mail), zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag en met een minimum van €40,00. De klant kan zich niet beroepen om de betaling uit te stellen bij meerdere leveringen van diensten. Elke bindende offerte en factuur dient apart voldaan te worden zoals vermeld staat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de aantal leveringen. Bij gemis van betaling van de factuur of één van de facturen op de vervaldag, behoudt Fabio Vinago zich het recht de onmiddellijke betaling op te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering volgens de bindende offerte tussen de klant en Fabio Vinago.


5. Aansprakelijkheid

Fabio Vinago verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering (drukwerk) en het verkeerd aanleveren van teksten en beelden door de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om teksten en ontwerpen zorgvuldig na te kijken en te verifiëren voor ‘goed voor druk’. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van materiaal die bestaat uit: teksten, beelden, illustraties en andere grafische elementen. De opdrachtgever dient zelf met een gewetensvolle insteek de copyright wetgeving te respecteren. Eventuele gebruikte teksten, beelden, illustraties of andere grafische elementen die eigendom zijn van iemand anders en die de klant toevertrouwt aan Fabio Vinago vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant grafische werkzaamheden die verricht zijn door een ander ontwerpbureau laat restylen, aanpassen, moderniseren of veranderen door Fabio Vinago.


6. Intellectueel eigendom

Alle aangeleverde teksten, beelden, grafische ontwerpen door de klant blijven eigendom van de klant.

Alle onderdelen die gecreëerd zijn door Fabio Vinago blijven eigendom van Fabio Vinago. Dit heeft betrekking op alles dat uit onze database komt:  royality vrije beelden, illustraties, templates en lettertypes. Ontwerpen zijn pas eigendom van de klant wanneer de volledige factuur van de bindende offerte voldaan is. Fabio Vinago behoudt het recht om ontwerpen te gebruiken voor portfolio en realisatie doeleinden op onze website of social media kanalen. Indien de klant dit niet wenst wordt deze verzocht dit schriftelijk of via email te vermelden.


7. Klachten

Iedere klacht moet aangetekend of schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de diensten en/of leveringen worden overgemaakt. De klant die de geleverde diensten en/of leveringen niet binnen deze acht dagen op degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld deze aanvaard en goedgekeurd te hebben. Indien de klant nalaat de diensten en/of levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf de datum van verzending. Ieder geschil met betrekking tot Fabio Vinago vallen onder het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.


8. Zakelijke gesprekken

Zakelijke en adviserende gesprekken bedragen €105. Indien de klant/opdrachtgever in zee gaat met Fabio Vinago, dan wordt het bedrag van €105 in mindering gebracht op de eindfactuur.